JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Grada Đurđevca

Na temelju čl. 18. st. 6. i čl. 22. st. 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), čl. 23. st. 6. Statuta Turističke zajednice Grada Đurđevca ( Službene novine grada Đurđevca 10/20), te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Đurđevca (urbroj:____Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Đurđevca Raspisuje Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Grada Đurđevca broj izvršitelja:

1 izvršitelj (m/ž), na mandatno razdoblje od četiri godine, uz puno radno vrijeme ODLUKU o raspisivanju natječaja za i imenovanje direktora Turističke zajednice Grada Đurđevca Direktora turističke zajednice imenuje turističko vijeće na vrijeme od četiri godine.

Za imenovanje direktora Turističke zajednice Grada Đurđevca objavit će se javni natječaj. Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete sukladno članku 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22, u daljnjem tekstu: Pravilnik) kako slijedi:

– završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,

– najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1., ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,

– znanje jednog stranog jezika,

– znanje rada na osobnom računalu. Uz dokaze o ispunjavanju gore navedenih posebnih uvjeta propisanih Pravilnikom, prilikom prijave na Javni natječaj kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica i u skladu sa metodologijom i obveznim uputama za izradu godišnjeg programa rada.

Osim posebnih uvjeta propisanih Pravilnikom, sukladno odredbi čl. 21. st. 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 40/20, u daljnjem tekstu: Zakon), direktor turističke zajednice mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje. Nadalje, sukladno odredbi čl. 23. st. 1. Zakona, direktor turističke zajednice mora imati položen stručni ispit. Kandidat koji ispunjava uvjete iz ovog Javnog natječaja, ali nema položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, sukladno odredbama čl. 23. st. 5. i 6. Zakona, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit, osim ako ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Prijava na Javni natječaj mora sadržavati: ime i prezime kandidata, OIB, adresu, broj mobitela i adresu elektroničke pošte, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu, vlastoručni potpis kandidata. Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

• životopis, vlastoručno potpisan,

• preslika osobne iskaznice

• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma ili potvrda visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),

• dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju tražene stručne spreme ili jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu – elektronički zapis/potvrda o radno pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i odgovarajuću potvrdu poslodavca odnosno druga isprava (ugovor o radu, rješenja i slično) iz koje je razvidno obavljanje dosadašnjih poslova – vrsta poslova i potrebna stručna sprema te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova,

• dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe, indeksa ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju stranog jezika),

• dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe, indeksa ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na osobnom računalu),

• presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (ukoliko ima položen ispit),

• prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Grada Đurđevca , izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica, vlastoručno potpisan i napisan u skladu sa metodologijom i obveznim uputama za izradu godišnjeg programa rada.

• Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje pojedinog uvjeta, prilažu se u neovjerenoj preslici

• Prijave na Javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za direktora/icu – ne otvarati“ na adresu: Turistička zajednica Grada Đurđevca, S. Radića 1, Đurđevac osobno ili preporučenom poštom, a krajnji rok za dostavu prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice Grada Đurđevca – visitdjurdjevac • Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, tj. osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja, neće se smatrati kandidatima prijavljenim na Javni natječaj.

• Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju.

• S kandidatima prijavljenim na natječaj čije su prijave potpune, pravovremene i udovoljavaju svim uvjetima Javnog natječaja, obavit će se intervju, o čemu će prethodno biti obaviješteni putem elektroničke pošte navedene u prijavi, najkasnije 2 (dva) dana prije održavanja intervjua. Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

• O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Đurđevca o imenovanju direktora Turističke zajednice Grada Đurđevca

• Povjerenstvo prikuplja ponude, utvrđuje ispunjavaju li kandidati uvjete Javnog natječaja, provodi intervju s kandidatima koji ispunjavaju uvjete i predlaže kandidata/e za izbor.

• Turističko vijeće donosi odluku o izboru kandidata, te imenuje izabranog kandidata za direktora turističke zajednice na mandat od četiri (4) godine, u punom radnom vremenu.

• Turističko vijeće Turističke zajednice>Grada Đurđevca zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora po raspisanom Javnom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

• Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

• Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Javnog natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. 04.2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Predsjednik Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Đurđevca

Hrvoje Janči, mag.educ.


  • Objavljeno, 13. lipnja 2022.
  • Kategorija: Novosti