PICOKIJADA 2023: Natječaj za zakup površine za postavljanje zabavnih sadržaja – lunaparka

PICOKIJADA 2023: Natječaj za zakup površine za postavljanje zabavnih sadržaja – lunaparka

NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine na lokaciji preko puta Vrtnog centra i Poljoljekarne KTC za vrijeme održavanja manifestacije „Picokijada 2023.“ od 23.-25. lipnja 2023.

PREDMET NATJEČAJA:

1. Zakup javne površine na lokaciji preko puta Vrtnog centra i Poljoljekarne KTC putem prikupljanja pismenih ponuda za postavljanje zabavnih sadržaja – lunaparka za vrijeme održavanja manifestacije „Picokijada 2023.“ od 23.-25. lipnja 2023.

  LOKACIJA  DJELATNOST  POVRŠINA U M2  POČETNI IZNOS ZAKUPNINE
Travnata površina preko puta Vrtnog centra i Poljoljekarne KTC (broj katastarske čestice – 2592/1)Postavljanje zabavnih sadržaja – lunaparka      1 340 m2  1.000,00 €

2. Na natječaj za postavljanje zabavnih sadržaja – lunaparka na manifestaciji „Picokijada 2023.“ mogu se prijaviti sve fizičke i pravne osobe s odgovarajućom registracijom i rješenjem za postavljanje zabavnih sadržaja-lunaparka, a u skladu s važećim zakonima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske.

3. Zakupnik mora zakupljene površine nakon korištenja dovesti u stanje urednosti kako ih je zatekao kod preuzimanja. Površine na kojima se postavi zabavni sadržaj moraju biti uredne i čiste za vrijeme cijelog trajanja manifestacije uz naznaku da otpad treba odlagati u za to postavljene kontejnere.

4. Zakupnik kojem se temeljem natječaja dodijeli prostor na manifestaciji „Picokijada 2023.“ dužan je cjelokupni iznos zakupnine uplatiti na račun Turističke zajednice grada Đurđevca najkasnije do 16. lipnja 2023. godine.

5. Zakupnik nema pravo zakupljeni prostor za postavljanje zabavnih sadržaja – lunaparka na manifestaciji „Picokijada 2023.“ ustupiti drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi u podzakup.

6. Noćno čuvanje postavljenog zabavnog sadržaja – lunaparka u vrijeme odvijanja manifestacije „Picokijada 2023.“ osigurava zakupnik.

7. Prijavu, troškove i sve nastale obaveze prema HDS ZAMP-u za glazbu u sklopu postavljenih zabavnih sadržaja na iznajmljenoj javnoj površini pokriva zakupnik.

8. Zakupnik kojem se temeljem natječaja dodijeli prostor na manifestaciji „Picokijada 2023.“ plaća paušalan iznos struje od 10,00€ po danu za svaki kilovat prijavljene snage trošila.

Organizator osigurava priključak na električnu energiju, a zakupnik si osigurava ispravan i adekvatan produžni kabao.

9. Natječaj se provodi prikupljanjem pismenih ponuda koje moraju sadržavati:

  • presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba;
  • presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne, odnosno obrtni registar  za fizičke osobe;
  • opis lokacije i ponuđenih zabavnih sadržaja te visinu ponuđene zakupnine;
  • ukupnu snagu svih trošila u kw;

Prijave na natječaj za za postavljanje zabavnih sadržaja – lunaparka na manifestaciji „Picokijada 2023.“, predaju se do 10. lipnja 2023. godine poštom, na sljedeću adresu: 
Turistička zajednica Grada Đurđevca, Stjepana Radića 1, 48 350 Đurđevac, NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ PICOKIJADA 2023.

10. Najpovoljnijom će se smatrati ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja sadrži najviši iznos zakupnine.

11. Po provedenom postupku natječaja odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi predsjednik Turističke zajednice Grada Đurđevca.

12. Sudionici u natječaju izvijestit će se o izvršenom odabiru u roku od 3 dana od donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Turistička zajednica Grada Đurđevca i izabrani najpovoljniji ponuditelj sklapaju Ugovor o zakupu lokacije najkasnije u roku od 3 dana od donošenja Odluke.

13. Po isteku roka za sklapanje ugovora o zakupu predsjednik Turističke zajednice Grada Đurđevca donosi odluku o davanju  javne površine u zakup sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

14. Turistička zajednica Grada Đurđevca zadržava pravo da ne izvrši odabir po natječaju bez obveze davanja obrazloženja tog postupka i za isto ne snosi odgovornost.

15. Dodatne informacije u svezi natječaja mogu se dobiti u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Đurđevca (099/709 0670) ili na mail tz@djurdjevac.hr.

Turistička zajednica Grada Đurđevca


  • Objavljeno, 18. svibnja 2023.
  • Kategorija: Novosti
Ostale novosti