Kutak za iznajmljivače

TURISTIČKA ČLANARINA

Obveznik plaćanja članarine

Članak 4.

(1) Pravna i fizička osoba koja ima svoje sjedište, prebivalište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica), na području lokalne turističke zajednice koja je osnovana sukladno zakonu kojim se uređuje sustav turističkih zajednica, koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavlja djelatnost koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj, plaća članarinu turističkoj zajednici.

(2) Pravna osoba koja se s više od 50 % financira iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili državnog proračuna ne plaća članarinu turističkoj zajednici.

(3) Djelatnosti koje su temelj za plaćanje članarine turističkoj zajednici propisane su člankom 5. ovoga Zakona.

Osnovica za obračun članarine
Članak 7.

(1) Osnovicu za obračun članarine za pravne i fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dobit čine svi prihodi koje te osobe ostvaruju pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti u poslovnim jedinicama koje posluju na području lokalne turističke zajednice.

(2) Osnovicu za obračun članarine za fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak čine svi primici koje te osobe ostvaruju pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti u poslovnim jedinicama koje posluju na području lokalne turističke zajednice.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za obveznike poreza na dobit koji poreznu osnovicu utvrđuju u paušalnom iznosu, osnovicu za obračun članarine čine ukupni prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti po osnovi koje je obveznik poreza na dobit.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, za obveznike poreza na dohodak od samostalne djelatnosti koji poreznu osnovicu utvrđuju u paušalnom iznosu, osnovicu za obračun članarine čine ukupno ostvareni naplaćeni primici.

(5) Za svaku poslovnu jedinicu izvan sjedišta pravne i fizičke osobe posebno se utvrđuje ukupni prihod odnosno ukupni primitak za osnovicu za obračun članarine.

(6) Pravnoj i fizičkoj osobi koja utvrđuje osnovicu za obračun članarine sukladno stavku 5. ovoga članka, osnovica za obračun članarine smanjuje se za dio njezinih prihoda ili primitaka ostvarenih u poslovnim jedinicama.

Osnovicu za obračun članarine za pravne i fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dobit čine svi prihodi koje te osobe ostvaruju pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti u poslovnim jedinicama koje posluju na području lokalne turističke zajednice.

Dostava podataka o osnovici za obračun članarine

Članak 13.

(1) Osobe iz članka 10. ovoga Zakona dostavljaju nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu pravne osobe odnosno prebivalištu fizičke osobe zbirni podatak o osnovici za obračun članarine sukladno odredbama članka 7. ovoga Zakona, objedinjeno za sjedište pravne osobe odnosno prebivalište fizičke osobe i za poslovne jedinice.

(2) Podatak iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se nadležnoj ispostavi Porezne uprave na posebnom obrascu za prijavu podataka za obračun članarine u turističkoj zajednici (Obrazac TZ-a) ili putem sustava ePorezna, s time da se u prilogu zbirnog obrasca na razini obveznika dostavlja razrada po poslovnim jedinicama odnosno djelatnostima.

(3) Oblik i sadržaj obrasca iz stavka 2. ovoga članka te način dostave podatka iz stavka 1. ovoga članka putem sustava ePorezna ministar uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za financije propisuje pravilnikom.

(4) Osoba iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave, do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj je u obvezi obračunati i uplatiti članarinu turističkoj zajednici, posebni Obrazac TZ-a čiji oblik i sadržaj ministar uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za financije propisuje pravilnikom.

Primjer uplatnice za TURISTIČKU ČLANARINU za Grad Đurđevac:

PLATITELJIME I PREZIME IZNAJMLJIVAČA
PRIMATELJČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA -GRAD ĐURĐEVAC
MODELHR67
BROJ RAČUNA PRIMATELJAHR5410010051710727155
OIBOIB iznajmljivača (11 znamenki)
OPIS PLAĆANJAČLANARINA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI GRADA ĐURĐEVCA

Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu turističke članarine: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_02_14_251.html

TZ Obrazac 2: https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/OSTALO/TZ%202.pdf 

Upute za popunjavanje TZ Obrasca 2: https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AAA_2020_MINTIS/dokumenti/210115_uputa_TZ.pdf